Tầm quan trọng của việc hiểu biết lịch sử dân tộc đối với nhân dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rất rõ ngay từ trước khi nước nhà được độc lập.

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Xem thêm

LIKE US ON FACEBOOK